PRIVACYVOORWAARDEN

De privacycvoorwaarden van Laura Theunissen vindt u terug op deze pagina. Laura Theunissen hanteert deze als beschreven.

Verwerking van persoonsgegevens:

Laura Theunissen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig met de toepasselijke pricacywetgeving wordt behandeld.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een bestelling via deze website te plaatsen
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Laura Theunissen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
Laura Theunissen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Laura Theunissen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Laura Theunissen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Laura Theunissen deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Op de website is een link naar Laura’s Instagramaccount actief. Laura doet moeite om te voorkomen dat er via deze weg persoonsgegevens gedeeld worden. Mocht dit toch het geval zijn, bijvoorbeeld doordat u met Laura op een foto staat, dan kunt u aangeven dat u dit niet prettig vindt. Laura zal de gegevens dan binnen uiterlijk 14 dagen verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Laura Theunissen gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft tevens het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lmctheunissen@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Laura Theunissen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Laura Theunissen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveilig
d worden
Laura Theunissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op lmctheunissen@gmail.com

Vragen
Mocht u n.a.v. deze tekst nog vragen hebben, neem dan gerust contact met Laura Theunissen op door een e-mail te sturen naar lmctheunissen@gmail.com