Voor leveringen via deze Internet-site zijn
onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Laura Theunissen gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Laura Theunissen opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen

 1. De prijzen van alle producten die via Laura Theunissen kunnen worden besteld zijn in Euro, inclusief 9 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.
 2. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Laura Theunissen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen bij de bestelling op de door Laura Theunissen aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Mocht de bestelling te lang duren dan kan in onderling overleg de bestelling vervallen en het geld gestorneerd worden.
 4. Indien Laura Theunissen, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 20 euro aan administratiekosten verschuldigd.

Artikel 4 – Aflevering en leveringstermijnen

 1. Laura Theunissen streeft ernaar om producten binnen 3-5 werkdagen af te leveren. Laura Theunissen is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door DHL, dan wel enige andere door Laura Theunissen ingeschakelde vervoerder. De koper ontvangt een track and trace link en kan zo zelf de status van de levering van het pakket volgen.
 2. De door Laura Theunissen opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
 3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van de koper, het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.
 4. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Laura Theunissen overschreden wordt, zal Laura Theunissen u hiervan, onmiddellijk schriftelijk (normaal gesproken via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Laura Theunissen te ontbinden, door dit schriftelijk (via  e-mail) aan Laura Theunissen te melden. Het betaalde bedrag zal dan per omgaande worden gestorneerd.
 5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het afhaalpunt worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq afgeleverd op het afhaalpunt.
 6. Mocht de levering niet binnen 30 dagen gebeuren dan kunt u kosteloos annuleren.

Artikel 5 – Reclames en aansprakelijkheid

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij/zij/hen Laura Theunissen daarvan binnen zeven (7) werkdagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Laura Theunissen de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Laura Theunissen te retourneren.
  Laura Theunissen behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Laura Theunissen of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van de door Laura Theunissen geleverde goederen blijven van haar totdat alle vorderingen van Laura Theunissen volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
 2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Laura Theunissen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Laura Theunissen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8 – Communicatie

Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Laura Theunissen , dan wel tussen Laura Theunissen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Laura Theunissen, is Laura Theunissen niet aansprakelijk.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is Laura Theunissen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen,respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, stakingen, storingen binnen het bedrijf, energiestoringen, nalatigheid van leveringen door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10 – Disclaimer

Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Laura Theunissen steeds worden gewijzigd.

Artikel 11 – Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en  overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.